logoTrygdemedisin

3.2.4 Sammenfattende om den biomedisinske sykdomsmodellen

Den biomedisinske sykdomsmodellen har vært et virksomt hjelpemiddel i helsetjenesten for å forklare og behandle en rekke sykdommer og skader. Den har vært, og er fortsatt, et stort gode. Men det er viktig å være klar over dens begrensninger spesielt når den skal brukes i en sosialforsikring:

  • Modellen tar ikke hensyn til omgivelsenes avgjørende betydning for om individets medisinske forhold medfører en funksjonshemning eller ikke (kap. 3.2.3 ovenfor).

  • Den er basert på naturvitenskap. En første konsekvens er dermed at den er blitt knyttet til objektive funn som det eneste gyldige kriteriet på objektivitet (kapittel 6.5).

  • En annen konsekvens er at den ikke omfatter andre helseressurser enn de som kan betegnes som «normal fungering» (kapittel 4.1.)

  • En tredje konsekvens er at den ikke favner dimensjonen av mening og opplevelse hos pasienten. Denne subjektive dimensjonen kan dermed komme til å bli tilsidesatt (kapittel 6.3)

Vi kan forstå konsensusrappportens konklusjon om at den biomedisinske sykdomsmodellen ikke er holdbar alene i trygdemedisinsk praksis (kapittel 3.1). Generelt sett blir den biomedisinske sykdomsmodellen i vår tid ofte karakterisert som preget av fysikalisme ("alt er fysisk"), reduksjonisme og dualisme, se Bolton og Gillett 2019  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-11899-0