logoTrygdemedisin

4.3.1 Det medisinske vilkåret for sykepenger

Grunnleggende begreper ved sykmelding i ftl. § 8-4 er a) arbeidsuførhet, b) funksjonsnedsettelse og c) sykdom (eventuelt skade). Disse begrepene, og årsakssammenhengen mellom dem, utgjør det medisinske vilkåret ved sykepenger. Nav framstiller sammenhengen mellom begrepene slik Figur 5 viser.

Figur 5. En illustrasjon av det medisinske vilkåret for sykepenger. De nedadgående pilene viser årsakssammenheng mellom sykdom og funksjonsnedsettelse, og mellom funksjonsnedsettelse og arbeidsuførhet. (Gjengitt med tillatelse 05.05.2019 fra sjeflege Grete Damberg, Nav).

Vi gjør nå rede for det medisinske vilkåret for sykepenger i den rekkefølgen loven beskriver det – og som ofte er det kliniske forløpet: Pasienten rapporterer betydelig redusert arbeidsevne. Lovens betegnelse «arbeidsuførhet» betyr at personen ikke er i stand til å utføre hele eller deler av arbeidet. Det går fram av rundskrivet til ftl. § 8-4 at arbeidsuførhet kan skyldes sykdom, men også «sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer» - som ikke gir rett til sykepenger.

https://lovdata.no/nav/rundskriv/r08-00#ref/lov/1997-02-28-19/%C2%A78-4

Når så pasienten rapporterer nedsatt arbeidsevne, eller arbeidsuførhet, blir legens spørsmål: foreligger funksjonsnedsettelse eller ikke? Hvis svaret på det spørsmålet er nei, er det ikke grunnlag for sykmelding. Hvis svaret er ja, er neste spørsmål om funksjonsnedsettelsen klart skyldes sykdom eller skade. Hvis svaret er nei på dette spørsmålet, blir det ingen sykmelding. Hvis ja også på dette spørsmålet, kan legen sykmelde ved å angi en diagnose. Vi skal gå gjennom dette faglige resonnementet i tre trinn.