logoTrygdemedisin

4.2.8 Mer bruk av ressursen selvbestemmelse i Nav? 

Navs oppgave er å bistå brukere med å nå sine mål med hensyn til arbeid. Det går klart fram av Nav-loven § 14 a: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-16-20/KAPITTEL_3#§14a   Vi ser altså at Nav har et klart forhold til helseressursene evner og mål. Men jeg spør hvilket forhold Nav har til brukeres evne til selvbestemmelse. Kanskje skulle den helseressursen få økt betydning i Navs møte med brukere? 

Nav er regulert av folketrygdloven, regler og ordninger og av tradisjonell paternalistisk etikk (kap 5.4.2). Et rom for økt selvbestemmelse består ikke i at brukeren selv avgjør hvilke ytelser han/hun skal ha. Men et slikt rom består av at veilederne har tid til å vise deres interesse for brukernes perspektiv og viktige verdier eller mål for videre deltakelse i arbeidslivet. Mulige alternativer kan så tas opp til drøfting og brukeren får anledning til selv å bestemme hva han/hun vil gå for. Forskning har vist at det å kunne bestemme selv er en ressurs for videre innsats (Lynöe et al 2011). Den tillitsreformen som Nav nå setter i verk, bør også gi rom for brukeres med- eller selvbestemmelse ved oppfølging, arbeidsutprøving eller rehabilitering. En slik individualisert tilnærming vil løse opp i systemet med standardiserte opplegg som fremstår som fremmed for mange brukere.

Nav har allerede erfaring med gode møter og opplegg for tilrettelegginger og oppfølging av brukeres arbeidsevne. Men jeg antar at rommet for å la brukere bestemme selv og ta egne valg. kan bli større. Dersom denne evnen til selvbestemmelse forsømmes, kan det gå utover utviklingen av andre evner som å utvikle faglig kompetanse.  Ved å gå inn for økt vekt på selvbestemmelse som del av rammeverket for tillitsreformen, kan reformen føre til mer tillit også til brukerne – og at de kan bli bedre motivert.