logoTrygdemedisin

1.8.1 Skjønn som både handlingsrom og resonneringsform

Vi skal i denne boka sette oss inn i den teorien om skjønn som filosofene Harald Grimen og Anders Molander har gjort rede for (Grimen, 2009b, Molander, 2016). Skjønn må alltid benyttes når generell medisinsk kunnskap skal anvendes på enkeltpersoners situasjon. Dette vitenskapsteoretiske prinsippet gjelder fullt ut i trygdemedisinsk praksis. Skjønnsbegrepet omfatter både hva som kan eller skal vurderes av profesjonelle og hvordan vurderingen bør gjøres.

Hva som kan vurderes: De rettsreglene som rammer inn det profesjonelle helsearbeidet i en lov, er sjelden helt entydige. De legger opp til at en rekke tema skal beskrives og vurderes av profesjonelle fagfolk. Følgende bilde er mye brukt: rettsreglene er som en smultring som omgir et ”tomt rom” som fagfolkene må fylle med innhold (Grimen, 2009b). Skjønn er et betrodd rom for vurderinger, valg og handlinger som loven definerer. Profesjonelle har altså en betrodd frihet fra lovgiver til å velge mellom tillatte handlingsalternativer. Men det faglige skjønnet skal utøves innenfor bestemte rammer eller standarder. Skjønn i denne forstand kalles et faglig handlingsrom.

Anvendt på trygdemedisinen: Folketrygdloven har fastsatt et faglig handlingsrom der legen og andre klinikere har frihet til å velge mellom alternative måter å vurdere eller handle på. Det er ofte klokt å begrunne kort en skjønnsvurdering i en erklæring. Tenkningen omkring skjønn tilsier at ingen skal stille spørsmål ved selve skjønnsvurderingen dersom den er rimelig begrunnet, og befinner seg innenfor gjeldende lovverk. For utdypning av skjønn som handlingsrom i Nav henvises det til (Heum, 2014).

Hvordan vurdering bør skje: Skjønn er også en betegnelse på den måten vi resonnerer på når vi skal slutte fra generell faglig kunnskap til det som skal gjelde for den enkelte pasient. Resonneringen består av beskrivelser av noen slag fakta eller data, via en slutning til en konklusjon. Vi skal se hvordan dette gjøres i praksis ved utforming av legeerklæring i kapittel 6. Objektivitet og subjektivitet i trygdemedisinsk arbeid . Skjønn er altså betegnelsen på både et faglig handlingsrom og en måte å resonnere på (Grimen, 2009b)(Molander, 2016: kap. 2). 
Skjønn er en form for dømmekraft.