logoTrygdemedisin

7.3.6. Sammenfattende fortolkning

Vi er nå kommet til det tredje kriteriet på en objektiv legeerklæring (underkapittel 6.6.3 Utføre fortolkninger av pasientdata i kontekst). Kriteriet uttrykker at også fortolkninger er nødvendige når klinikeren skriver en objektiv erklæring. I utformingen av erklæringen om Elise er det allerede gjort fortolkninger for eksempel for å forstå sykdommen, bruke ICF og ressursmodellen. Det skal videre gjøres sammenfattende fortolkninger i vurderingen av pasientens tilstand for å kunne svare på de spørsmålene som Nav-veilederen har stilt.

7.3.6.1 Eksempel på sammenfattende fortolkning

De sammenfattende fortolkningene legen nå gjør av Elises tilstand, inngår som premisser for den konklusjonen som skal være svar på Nav-veilederens spørsmål. Et eksempel kommer her:

Hun har kroniske nakkemyalgier, redusert bevegelighet i begge armer og er sårbar for det stresset det er å føle at hun ikke klipper godt nok. Hun føler seg også daglig sliten, bl.a. av omsorgen for et mindre barn med en del nattlige astmaanfall. Hun har en myalgitilstand, men jeg vurderer at det kan foreligge en mer utbredt stressbasert psykomotorisk forstyrrelse. Det er den som forårsaker den beskrevne reduserte funksjonsevnen.

Pas., arbeidsgiver og jeg ser ikke muligheter for videre tilrettelegging på dette arbeidsstedet. Hennes hurtighet og utholdenhet i arbeidet som frisør er betydelig redusert. Pga disse forhold har hun i flere måneder vært 60% sykmeldt. Hun ønsker å lære mer om stresshåndtering.

Vi ser at siste avsnitt inneholder en klar skjønnsvurdering. Man kan spørre seg hvorfor hun så lenge er blitt sykmeldt 60%. Hvorfor ikke 50% eller 40%? Den avsluttende vurderingen gir rom for å stille slike spørsmål.