logoTrygdemedisin

5.7 Uenigheter, konflikter og etiske problemer

I trygdemedisinsk praksis kan uenighet og konfliktfulle situasjoner mellom lege og pasient/bruker oppstå både på lege- og Nav-kontor. Det kan for eksempel dreie seg om legens og pasientens ulike forståelse av den aktuelle situasjonen opp mot det regelverket sier. Noen ganger må legen sin «nei». (Mæland, 2019). Vi antar at når etikk er involvert, dreier det seg neppe om konflikter mellom etiske prinsipper, men heller mellom ulike syn på hvordan etiske prinsipper skal anvendes i den aktuelle situasjonen.

Det tales ofte om etiske «dilemma». Strengt tatt betyr dilemma en «situasjon der en er nødt til å velge mellom to like ubehagelige muligheter» (Bokmålsordboka). Et klassisk eksempel på et etisk dilemma i slik betydning kan hentes fra nazi-Tyskland.

Som modig medborger har du tatt vare på en jødisk familie i hjemme ditt. Du ivaretar plikten til å redde liv. Så banker Nazi-politiet på døra og spør om du har mennesker av jødisk herkomst i hjemmet ditt. Du har en etisk plikt til å snakke sant. Men du svarer at det ikke finns noen jøder i hjemmet ditt.

Her har to etiske plikter kommet i konflikt med hverandre. Velger du den ene plikten, overtrer du den andre.

Men selv om etiske prinsipper ikke er i konflikt med hverandre, kan det være vanskelig å vite hva en skal gjøre i noen situasjoner, særlig når avgjørelser må tas raskt. Det kan være at to alternative handlemåter kan umiddelbart oppleves like ubehagelige. Det kan være vanskelig å bestemme seg for hvilken etisk verdi og prinsipp som skal ha forrang i situasjonen. Situasjonen vil derfor ikke dreie seg om et etisk dilemma, men om et etisk problem. Vi har hevdet at menneskeverdprinsippet skal ha forrang framfor de andre prinsippene. Det betyr at det i enhver uenighets- eller konfliktsituasjon gjelder å forsøke å opptre slik, både i reelle møter og skriftlige vurderinger, som vi beskrev i kapittel 5.2 Menneskerettigheter: respekt, deltakelse og anerkjennelse: å se, lytte, og anerkjenne den andres eget perspektiv, og vise at du forsøker å forstå han/henne på en korrekt måte. Deretter kommer, om nødvendig, å forsøke å balansere rettferdighetsprinsippet med de andre prinsippene. Du kan skjele til at velferd i form av inntektssikring er folketrygdlovens overordnede formål. Det skal nå gjøres rede for to velkjente etiske problemfelt i trygdemedisinsk praksis.