logoTrygdemedisin

4.3 Det medisinske vilkåret for sykepenger – en drøfting

Vi skal i dette kapitlet studere folketrygdlovens formulering av det som betegnes som «det medisinske vilkåret» for sykmelding. Om sykepenger sier loven i ftl. § 8-4: «Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger».