logoTrygdemedisin

4.2.3 Uhelse

Nordenfelt hevder at et begrep om uhelse er nødvendig i en relasjonell helse- og sykdomsteori. (Om ordet ”uhelse”, se http://tidsskriftet.no/article/3159599/). Et annet ord som brukes på norsk, med en lignende betydning, er «helseplager». På grunnlag av helsedefinisjonen ovenfor, defineres uhelse som en persons betydelig reduserte evne, gitt standard omgivelser, til å realisere alle sine vitale mål. Vi kan tale om redusert helse på en glideskala fra litt til noe redusert helse. Videre på denne glideskalaen har vi altså «uhelse».

I klinisk praksis er utgangspunktet gjerne det pasienten selv forteller om nedsatt funksjonsevne og smerteplager, altså redusert helse. Det evnebaserte helsebegrepet kan gi legen idéer til å utforske hva en slik tilstand består i for pasienten selv. Pasienten kan ha problemer eller utfordringer på ett eller flere av de områder som utgjør de vilkårene for god helse. Opplever pasienten problemer i forhold til omgivelser hjemme, i arbeid eller samfunnet forøvrig? Har han/hun evner som ikke blir realisert nok? Har han/hun mål eller ønsker om noe viktig i eller for sitt eget liv som ikke er blitt realitet? Å sette sine mål urealistisk høyt kan være årsak til uhelse. Likeså å sette dem for lavt. Det er viktig å være klar over at vitale mål ikke behøver å være bevisst fastlagte. Enkelte ganger kan for eksempel psykoterapi være nødvendig for å justere viktige mål til et realistisk nivå.

Dersom hovedårsaken til en redusert funksjonsevne er svært vanskelige omgivelser, altså ikke «rimelige omgivelser», dvs. omgivelsesvilkår som ikke er de gjengse i samfunnet, er det ikke noen poeng å snakke om uhelse. Da er det de vanskelige omgivelsene og hvordan de kan rettes opp, som skal være temaet. Hovedårsaken til en redusert funksjonsevne er i så fall de vanskelige omgivelsene – som kan være et politisk anliggende. Nordenfelts helsedefinisjon fører altså ikke til at betydelige miljøproblemer eller alvorlige sosiale konfliktsituasjoner defineres som uhelse. Men i gitte situasjoner kan det være slik at en persons begrensning i aktivitet og deltakelse dels må tilskrives sykdom, dels uakseptable omgivelser. Det er en styrke ved helsebegrepet, slik Nordenfelt har definert det, at det skiller mellom helseproblemer (uhelse) og sosiale problemer/samfunnsproblemer der politiske løsninger kan være de virkningsfulle.