logoTrygdemedisin

4.2.1 Biomedisinsk og holistisk måte å tenke helse og sykdom på

Nordenfelts medisinske teori er trygdemedisinsk interessant fordi den knytter helseressursen evne som grunnleggende til det å definere sykdom, slik vi skal se nedenfor. Teoerien gir dermed et kritisk perspektiv på både den biomedisinske og biopsykososiale sykdomsmodellen. Den uttrykker hvordan vi kan tenke helhetlig om helse, funksjonsevne og  sykdom. Nordenfelts utgangspunktet er at det innen vår tids medisinske teori og filosofi finnes to ganske forskjellige måter å tenke sykdom og helse på. Den ene er biostatistisk (eller biomedisinsk) og den andre er helhetlig og verdiladet, eller normativ (Nordenfelt, 2001). Nordenfelt uttrykker forskjellene slik: Den biostatistiske teorien tar utgangspunkt i naturvitenskapelig statistisk tenkning om sykdom. Teorien sier at

  1. Sykdom er et biologisk begrep på linje med hjerte, lunge og blodtrykk.

  2. Sykdom defineres som statistisk avvik fra normal biologisk funksjon.

  3. Helse defineres som fravær av sykdom. Helse er med andre ord normal biologisk funksjon. Både sykdoms- og helsebegrepet er verdinøytrale.

Den normative teorien er imidlertid helhetlig, dvs. basert på en holistisk tankegang. https://no.wikipedia.org/wiki/Holisme. Den ser ikke bare alle de delene som et menneske er satt sammen av, men også at delene utgjør helheter. Den tar utgangspunkt i personen som en helhet og som aktør. Helse karakteriseres som en god prosess, og sykdom som en negativ eller ond prosess, for både kropp og sinn. Jeg ser på Nordenfelts teori som en videreutvikling av det verdiladede og relasjonelle sykdomsbegrepet som Konsensusrapporten kom fram til (Bruusgaard et al., 1995).