logoTrygdemedisin

3.3.3 Ekspanderende biopsykososialt sykdomsbegrep

I vår tid ekspanderer sykdomsbegrepet i former av overdiagnostisering, overmedikalisering og overbehandling. Sykdomsbegrepet slik det ble definert ovenfor, kan kritiseres for å ha uklare grenser mot bl.a. ulike slag sosial mistrivsel.

Hofmann har analysert måter sykdomsbegrepet ekspanderer på. Analysen munner ut i et forsvar for det synet at sykdomsbegrepet ikke skal skilles fra den menneskelige opplevelse og erfaring av å lide. Den som er syk lider, eller er i en tilstand som disponerer for lidelse i framtida. Hofmann minner om at medisinens grunnleggende mål er å lindre lidelse. Lidelse er et nødvendig vilkår for å at en tilstand skal falle inn under sykdomsbegrepet, hevder han. Men som kjent er mye menneskelig lidelse sosial eller eksistensiell, og dermed ikke først og fremst medisinsk. Lidelse er derfor ikke et tilstrekkelig vilkår (Hofmann, 2019) (jamfør definisjonene av nødvendig og tilstrekkelig årsaksfaktor nedenfor). Men en sykdomsdiagnose skal kun gis dersom legen finner ut at pasienten lider, eller kan komme til å lide i framtida, under sin medisinsk beskrevne tilstand. Du kan lese mer om lidelse her: https://en.wikipedia.org/wiki/Suffering.

Jeg viser videre til legeforeningens initiativ for å redusere overdiagnostikk og overbehandling "Gjør kloke valg" https://www.legeforeningen.no/kloke-valg