logoTrygdemedisin

7.5.1 Saksbehandlers spørsmål

Også her er det viktig å merke seg Nav-veileders spørsmål til legen. Men legen må være klar over ett forhold: I «veggene» på Nav-kontorene sitter det igjen måter å spørre på som var gyldige tidligere, men som ikke svarer til legens reelle kompetanse slik den nå oppfattes. Eksempler på slike spørsmål er:

  • Er brukers arbeidsevne redusert med minst 50% pga. sykdom, skade eller lyte? (Om lyte, se underkapittel 3.1.1 Lyte).

  • Fører sykdom til at arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten til ethvert arbeid?

  • Framstår det som sannsynlig at helseplager har redusert funksjonsevnen med minst 50 prosent til alle typer jobber han/hun kan utføre?

  • Er brukers funksjonsevne nedsatt i en slik grad at han/hun er forhindret fra å kunne klare alle typer arbeid, også tilrettelagt arbeid?

Felles for de tre første spørsmålene er at de forsøker å få legen til å kvantifisere uførheten. Inntil 1990-tallet ble det ofte antatt at legen hadde en slags faglig «målestokk» for å bedømme graden av uførhet. Med ett unntak kan du kan nå se bort fra ethvert spørsmål om å kvantifisere arbeidsuførheten. Unntaket gjelder pasienter som ikke har vært i arbeid. Hos disse kan ikke Nav fastsette arbeidsuførheten på grunnlag av inntekt før og etter arbeid (nedsatt inntektsevne). I slike tilfelle kan det være aktuelt å få innspill fra legen, om man utfra et medisinsk perspektiv, vurderer det slik at pasienten kan tenkes å kunne jobbe for eksempel 30%.

Det siste av de fire spørsmålene ovenfor forsøker å få klinikeren til å uttale seg om hindringer til å kunne utføre i alle typer arbeid, også tilrettelagt arbeid. Et slikt spørsmål er det saksbehandler som er gitt kompetanse til å avgjøre. Det kan du informere Nav-veilederen om. Eksempler på gode spørsmål er:

  • Er all hensiktsmessig behandling forsøkt?

  • Hva er hans/hennes viktigste funksjonsevnebegrensninger nå?

  • Er det realistisk at nåværende funksjonsevnebegrensninger kan bedres på noen års sikt?

  • I hvilken grad kan varig sykdom forklare den varig nedsatte funksjonsevnen?