logoTrygdemedisin

7.5 Legeerklæring ved søknad om uføretrygd

Erklæringen inneholder fortsatt funksjonsevnevurdering, men fokus er nå mer svikten og de manglende evnene enn ressursene og mulighetene. Men det kan fortsatt være relevant å vurdere ressurser og muligheter med tanke på eventuelt gradert uføretrygd. Se gjerne gjennom fire ulike oppslag om uføretrygd her:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Leger+og+andre+behandlere/uf%C3%B8retrygd-informasjon-for-leger