logoTrygdemedisin

6.1 Objektivitets – og subjektivitetsbegreper

Vi skal gå inn i en litt vanskelig begrepsverden som gjerne trenger langsom tenkning for å bli forstått. Objektivitet og subjektivitet er komplekse begreper.* Dette kapitlet er skrevet i samarbeid med António Barbosa da Silva. Objektivitet er i tillegg omstridt, særlig når begrepet anvendes på mennesker. Subjektivitet gjennomsyrer menneskelivet og personlige lidenskaper kan være «krydder» i den daglige tilværelsen. Hvordan kan noen da være objektiv? Det tradisjonelle og mye brukte objektivitetskriteriet «objektive funn» fungerer ofte ikke i vår tids sykdoms- og uførepanorama. Det er fordi det finnes sykdommer som ikke etterlater seg patologiske substrater som kan tas bilde av eller måles. Det gjelder de fleste psykiske lidelse og dessuten «medisinsk uforklarte helseplager» (Jøssang, Prydz og Malterud, 2023). Trygdemedisinen trenger i denne situasjonen et begrep om objektivitet med brukbare kriterier for praksis i vår tid. Et kognitivt objektivitetsbegrep er et slikt begrep (Solli og Barbosa da Silva, 2018). I arbeidet med å finne fram til et praktisk brukbart kognitivt objektivitetsbegrep, har to filosofiske analyser (Rescher, 1997, Searle, 2000) vært til stor hjelp.* Immanuel Kant (1724-1804) var den som først formulerte det kunnskapsteoretiske objektivitetsbegrepet. Jeg hadde dessuten god nytte av å lese Jaspers’ grunnleggende vitenskapsteoretiske verk om psykiatri for slik å sette meg inn i bruken av et kognitivt objektivitetsbegrep i medisinsk kontekst (Jaspers, 1997a, Jaspers, 1997b).

Det er viktig å være klar over at ideen om det objektive og det subjektive ikke skal sees på som todelt, altså som enten det ene eller det andre. I den verden vi lever i og opplever, hører både det subjektive og det objektive hjemme. 

Som en innledende orientering gir Tabell 7 gir en oversikt over fire begreper som analysene i dette kapitlet bygger på. Det er det kognitive og det ontologiske objektivitetsbegrepet som er de sentrale begrepene. Men for forståelsens skyld er de to tilhørende subjektivitetsbegreper også satt inn i tabellen.

Tabell 7

Begrep

Definisjon

Ontologisk objektivitet

Begrepet omfatter fysiske og kjemiske enheter. Deres måte å eksistere på anses uavhengig av om de blir oppfattet eller erfart av menneskesinnet. Om sola eksisterer eller ikke, er uavhengig av om mennesker observerer den. Det er slik fysikken antar at den fysiske virkelighet eksisterer. Begrepet omfatter materielle enheter som kan veies og måles. Det har slått gjennom i kulturen vår som nærmest «selvfølgelig» når det er tale om objektivitet.

Kognitiv objektivitet

Begrepet omfatter utsagn som kan vises å være sanne eller falske uavhengig av følelser, holdninger eller fordommer. Det viktige er om det som blir hevdet kan begrunnes på en eller annen måte.

Ontologisk subjektivitet

Begrepet omfatter mentale enheter (sanseinntrykk, følelser, smerte, tanker) eller bevissthet (eng awareness), som er helt og fullt avhengig av å bli opplevd eller erfart av et subjekt (dyr/menneske). Begrepet holder seg i et første-person perspektiv.

Kognitiv subjektivitet

Begrepet omfatter utsagn som med hensyn til deres sannhet eller falskhet er grunnleggende avhengig av følelser, holdninger, fordommer eller spesiell lojalitet overfor noe eller noen. Et eksempel er «du er den fineste i verden».