logoTrygdemedisin

3.2.2 Biomedisinsk tabellmodell

Det biomedisinske sykdomsbegrepet ble tatt i bruk på to måter da sosialforsikringen ble etablert på slutten av det 19. århundret. Den ene måten var i yrkesskadeforsikringen, som kom først. Legene ble satt inn for å utrede årsakssammenhengen mellom en arbeidsulykke (et fall fra stillas f.eks.) og arbeiderens skadetilstand etter fallet. Det skulle bare tas hensyn til det som kunne påvises som objektive funn ved medisinske undersøkelser. Den franske matematikeren Francois Barème hadde allerede på 1600-tallet utviklet en tabell for prosentverdier for skader på kroppen av ulikt omfang (Escorpizo et al., 2015: 148). En slik tabell ble tatt i bruk for å gradere yrkesskadens størrelse. På norsk betegnes den tabellmodellen. (Modellen kalles internasjonalt for Barème-modellen). Tabellmodellen er grunnlaget for den medisinske invaliditetstabellen som brukes fortsatt i Norge ved vurdering av menerstatning etter yrkesskade

Denne modellen blir i noen land, f.eks. i noen delstater i USA, også anvendt for å vurdere om uførepensjon (uavhengig av yrkesskade) skal tilstås eller ikke. Vi går ikke videre inn på bruken av tabellmodellen i denne boka.