logoTrygdemedisin

2.3.4 Deltakelse og deltakelsesinnskrenkninger

Det er grunnleggende for oss mennesker å kunne delta på ulike måter i det sosiale livet – uten diskriminering eller annen slag sterke begrensninger. ICF har derfor valgt deltakelse som grunnbegrep for aktiviteters eller handlingers sosiale perspektiv.

ICF- manualen kobler aktiviteter sammen med deltakelse på ulike områder i sine klassifiseringer av funksjonsevne. I trygdemedisinen er særlig to områder for deltakelse viktig. Det ene området er et hjemmeliv, et dagligliv (kapittel d6 på lista ovenfor). Funksjonsevnevurderingen foretas relatert til dagliglivet. Det andre området er arbeid (kapittel d8 på lista ovenfor). Det er på dette området vi taler om arbeidsevne. Andre områder som kan være av trygdemedisinsk interesse, er utdanning (også kapittel d8) og andre måter å delta i samfunnslivet på (kapittel d9).

I trygdemedisinsk praksis er det viktig å ha øye for det som pasienten kan gjøre, eller få muligheter til å kunne gjøre, på tross av sykdomsplager. "Hva er det som det må tas hensyn til?" kan være et viktig spørsmål.