logoTrygdemedisin

1.3.6 Profesjons- og fagetikk

Den etikken som utvikles i denne fagboka er en profesjonsetikk. En framstående profesjonsetiker i vår tid er den engelske Ruth Chadwick. Hennes definisjon av profesjonsetkk blir mye brukt:

Professional ethics is concerned with the values appropriate to certain kinds of occupational activity, such as medicine and law, which have been defined traditionally in terms of a body of knowledge and an ideal of service to the community; and in which individual professionals have a high degree of autonomy in their practice (Chadwick, 2005: 852).

Boka «Etikk i helsetjensten" (Magelssen, Førde, Lillemoen og Pedersen, 2020: kap. 2) gjør rede for den medisinske profesjonsetikken i norsk kontekst. Et nærstående begrep er «fagetikk». Dette begrepet er velegnet i trygdemedisinsk sammenheng. Det er fordi begrepet omfatter det nære og gjensidige forholdet mellom fag og moral eller etikk, både overfor enkeltmennesker og samfunn. Det er trygdemedisinsk fagetikk som er denne bokas tema.