logoTrygdemedisin

1.3.5 Juss og etikk

Både juss og etikk er normative fag. Det prinsipielle forholdet mellom juss og etikk framstilles gjerne slik tabellen nedenfor viser (Westrin og Nilstun, 2002, Barbosa da Silva, 2006).

Tabell 1. Det prinsipielle forholdet mellom juss og etikk

Juridisk rett

Juridisk feil

Etisk rett

A

B

Etisk feil

C

D

I Nav-systemet kan vi anta at juridiske og etiske overveielser og beslutninger sammenfaller i de fleste tilfelle. Med Nav-systemet menes Nav-kontorene med overordnede myndigheter og samarbeidende instanser som arbeidsmarkedet, arbeidsmarkedsbedrifter og helsetjenesten.

Beslutningen er derfor både juridisk og etisk rett (A i tabellen). Andre beslutninger kan være både etisk og juridisk feil (D i tabellen). I trygdemedisinsk praksis kan C og B forekomme. Først C: Noe kan være juridisk rett, men etisk problematisk. Et eksempel kan være et krav fra Nav om å prøve enda et arbeidsrettet tiltak for en pasient som har forsøkt før og i realiteten kjenner lite krefter og har gitt opp å komme i arbeid igjen. Lov og etablert praksis kan stille krav om nok et forsøk – men er det etisk rett å bruke noe som ligner på en pisk på denne måten? Legen kan mene at her foreligger situasjon B: Det synes etisk riktig å anse videre juridiske krav om å utprøve arbeidsevnen som urimelige fordi de kan gjøre pasienten verre. I en slik situasjon bør legen i legeerklæringen gjøre rede for de grunnene hun/han har for at et nytt arbeidsrettet tiltak ikke er hensiktsmessig. Kanskje Nav også vil anse disse grunnene som «åpenbare grunner (som) tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige» (ftl § 12-5) når legen har latt dem komme på trykk.

Når det gjelder forholdet mellom juss og etikk, er det to tradisjoner. Den ene er den rettspositivistiske tradisjonen. Den sier at juss og etikk er helt uavhengig av hverandre. Det som er rett ifølge juss, kan være urett ifølge etikk, og omvendt. Den andre er naturrettstradisjonen. Den sier at det som er rett ifølge juss, også bør være rett ifølge etikk (Barbosa da Silva, 2006: 189f). Jeg ser folketrygdloven i lys av naturrettstradisjon – det juridisk rette i folketrygdloven synes i svært mange situasjoner også å være rimelig etisk rett eller etisk godt.