logoTrygdemedisin

7.3.1 Innledning

Det pågår et arbeid i Nav med å erstatte den eksisterende legeerklæringen, «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» med et digitalt, fleksibelt erklæringssystem. Men dette er komplisert og tar sin tid. Redegjørelsen som kommer her, er et forslag på hva en trygdemedisinsk erklæring bør inneholde i lys av fagkunnskap, teori om argumentasjon og skjønn og det erklæringsforskriften sier. Det skal nå bli forklart hvordan du bygger opp en argumenasjon i en erklæring (underkapittel 6.6.4.1 Saklighet og etterprøvbarhet), som konkluderer med å svare på det Nav-veileder spør om.

Vi skal først ta for oss utformingen av legeerklæring til Nav for pasienter som har gått sykmeldt i lengre tid – mer enn et halvt år – i henhold til de fire kriteriene på bruk av kognitiv objektivitet (kapittel 6.6 Fire kriterier på bruk av kognitiv objektivitet ved erklæringsutforming). Vi skiller mellom følgende ledd i en standard erklæring: a) pasientens kontekst, b) sykehistorie og behandling, c) medisinsk tilstand og kroppslig funksjonsnedsettelse, d) aktivitetsbegrensninger, muligheter, ressurser og videre behandling, e) fortolkninger og f) en faglig fundert konklusjon. 

Et eksempel på et mandat for en erklæring i anledning en lengre tids sykmelding er følgende:

Beskriv brukers medisinske tilstand og diagnose, behandling og dennes effekt, funksjonsevne, hvordan sykdom påvirker funksjonsevnen og fortsatt behandlingsbehov.

Legen kan også bli spurt om følgende:

Gjør rede for om det er andre årsaker til redusert arbeidsevne enn sykdom.

Dersom formålet med en erklæring er uklart, bør du sende en «dialogmelding» om det til Nav.