logoTrygdemedisin

5.7.2 Etiske problemer mellom taushetsplikt og opplysningsplikt til Nav

Legens taushetsplikt er begrunnet i både autonomi- og menneskeverdprinsippet. Det er pasienten selv som skal bestemme hva andre skal få vite om seg selv. Pasientens integritet og rett til privatliv skal beskyttes. Folketrygdloven (§ 21.4) hjemler imidlertid at Nav likevel «har rett til å innhente de opplysninger som er nødvendige for å kontrollere om vilkårene for en ytelse er oppfylt». Den enkelte pasients rett til taushet må vike for Navs rett til å innhente nødvendig opplysninger også fra leger. Helsepersonelloven (§15) klargjør imidlertid at ikke alle slag personlige og sensitive opplysninger skal tilflyte Nav. Det heter at erklæringer skal «bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet». Legen skal dermed vurdere hva som er nødvendig, eller ikke, å skrive i en erklæring.

For en mer inngående etisk begrunnelse for at det ikke er noen etisk konflikt mellom taushetsplikt og opplysningsplikt til Nav, henviser vi til Dobbeltrolleetikk (Solli og Barbosa da Silva, 2019: 93). Et hovedpoeng er at en som søker om trygdeytelser på grunn av sykdom, implisitt har gitt tillatelse til at nødvendige opplysninger om sykdommen blir delt med den organisasjonen som tildeler ytelsen. Trygdemedisinsk sett synes den sosialt rettferdige velferden som folketrygden gir, å være verdt den prisen av opplysningsplikt som kreves. Det er derfor ingen grunnleggende etiske konflikter mellom taushetsplikt og opplysningsplikt til Nav. Vi har beskrevet følgende situasjon som kan oppstå:

Occasionally, a situation occurs where a patient applies for a benefit which is contingent on illness. The patient has a medical condition that may have a particular stigma attached to it, and therefore insists that the GP should not disclose this information to the National Insurance office – for example, he/she knows that a neighbour works at this office. The physician should advise the patient that the application may therefore be denied. The physician can explain the ethical situation facing the patient by using the analysis above. It is also unreasonable for the Nav, which will be paying the benefit, not to receive information about the patient’s condition (Solli og Barbosa da Silva, 2019).

Legen kan synes en slik situasjon er vanskelig å håndtere, men den innebærer ikke noen konflikt mellom etiske prinsipper.