logoTrygdemedisin

2.4.6 Sammenfatning om evner, omgivelser og mål som helseressurser

Vi ser at menneskets ressurser utspiller seg i samhandling eller relasjoner til andre mennesker. Evner trenger å bli skolert av lærere eller veiledet av andre med erfaring. Tilrettelegginger på jobb er noe en arbeidsgiver må bidra til å få iverksatt. Mål er noe personen selv utvikler, men selvbestemmelsesteorien viser at relasjoner til andre er viktige for å oppfylle behovet for autonomi og dermed kunne finne fram til egne mål og forsøke å realisere dem. Både motivasjon og mestringsforventning er noe som best utfolder seg i trygge relasjoner til andre mennesker. Autonomistøtte er noe en kliniker, arbeidsleder eller Nav-veileder kan bevirke. Vi ser at de personlige ressursene som så langt er blitt beskrevet, kan settes sammen til tre slag:

  • Evner: kapasitet, kompetanse, ferdighet, duglighet, mestringsforventning, ta beslutninger som gjenspeiler egne mål.

  • Omgivelser: fysiske tilrettelegginger, organisatoriske endringer, bli akseptert, sosial støtte, gode relasjoner til noen andre, kjenne trygghet og samhørighet.

  • Mål: langsiktige mål og delmål som etapper på veien. Motivasjon.

Etter at vi nedenfor har gått gjennom et evnebasert helse- og sykdomsbegrep, skal en oversikt over peronlige helseressurser gjøres rede for i kapittel 4. Helhetlig om helse, sykdom og ressurser – og om lovens vilkår for ytelser.