logoTrygdemedisin

4. Helhetlig om helse, sykdom og ressurser – og om lovens vilkår for ytelser

Dette kapitlet skal definere helsebegreper og presentere Nordenfelts helse- og sykdomsteori. I denne teorien framkommer et relasjonelt og verdiladet helsebegrep basert på evner og muligheter. Dette begrepet danner videre grunnlaget for et helhetlig sykdomsbegrep. Dette utgangspunktet ivaretar menneskelige ressurser også ved sykdom. Kapitlet konkluderer drøftingen av helseressuser til en praktisk helse- og motivasjonsmodell. Til slutt sammenfatter kapitlet folketrygdlovens medisinske vilkår for sykepenger.