logoTrygdemedisin

4. Helhetlig om helse, sykdom og ressurser – og om lovens vilkår for ytelser

Dette kapitlet skal definere helsebegreper og presentere Nordenfelts helse- og sykdomsteori som definerer sykdom på grunnlag av helsebegrepet. I denne teorien framkommer et relasjonelt og fortsatt verdiladet helsebegrep som danner grunnlaget for et helhetlig sykdomsbegrep og en medisinsk ressursmodell. Til slutt sammenfatter kapitlet folketrygdlovens medisinske vilkår for sykepenger.