logoTrygdemedisin

2. Funksjonsevne og ressurser

Boka skal gjennom tre kapitler gjøre rede for funksjonsevne, sykdoms- og helsebegreper og dessuten helseressurser. Det er viktig å se funksjonsevne og sykdom i samme blikk, for det er ikke sykdom i seg selv som gir trygderettigheter. Det er sykdom som årsak til redusert funksjonsevne, og dermed redusert arbeidsevne, som gir slike rettigheter. Dette kapitlet tar for seg et begrepsapparat for funksjonsevnevurdering.

Tabell 3 presenterer en oversikt over definisjoner av de viktigste funksjonsevnebegrepene som er brukt i denne boka og hvor i boka de gjøres rede for.

Tabell 3. Oversikt over funksjonsevnebegreper i norsk trygdemedisin, basert på ICF (WHO, 2003).

Begrep

Karakterisering

Defineres hvor i boka

Aktivitetsbegrensninger

Vanskeligheter en person kan ha med å utøve aktiviteter og handlinger

2.2.1

Arbeidsevne

Et komplekst begrep i deltakelsesperspektivet

2.5

Arbeidsuførhet

Å være ute av stand til å utføre hele eller deler av arbeidet.

4.3.1

Deltakelses-innskrenkninger

Problemer en person kan oppleve ved deltagelse i en sosial livssituasjon.

2.2.1

Funksjon

Samme som Funksjonsevne

Funksjonsevne

Paraplybetegnelse på god kroppsfunksjon, aktiviteter eller handlinger og deltakelse i samfunnet.

2.2.1

Funksjonsevnevurdering (i trygdemedisinen)

En helhetsorientert beskrivelse og vurdering av en persons aktiviteter/handlinger, evner, hans/hennes mål - med respekt for selvbestemmelse, og mulige tilrettelegginger i omgivelsene, på grunn av eventuelle kroppslige/mentale funksjonsnedsettelser, aktivitetsbegrensninger og deltakelsesinnskrenkninger, relatert til arbeid som mål

2.4.7

Funksjonshemning eller nedsatt funksjonsevne

Paraplybetegnelse for kroppslig funksjonsnedsettelse, aktivitetsbegrensning og deltakelsesinnskrenkning samlet sett. Et resultat av et sammensatt forhold mellom en persons helsetilstand og personlige faktorer, og av ytre faktorer som representerer de omstendigheter som personen lever i.

2.2.1

Funksjonsnedsettelse i norsk trygdemedisin

Individets reduserte evne til å utføre aktiviteter/handlinger i hverdagslivet og opp mot arbeidslivet, under det som kan anses som statistisk normalt for de aktuelle aktivitetene/handlingene.

4.3.3

Kroppslig funksjonsnedsettelse i ICF

Problemer med kroppsfunksjoner, som ved feil eller tap av betydning.

2.2.1