logoTrygdemedisin

1.8 Trygdemedisinsk skjønn

Så langt har vi gått gjennom viktige etiske og juridiske tema som utgjør rammeverket for trygdemedisinsk praksis. Faglige tema ved oppfølging av sykmeldte er også tatt opp, og det kommer en rekke faglige tema videre i boka. Et spørsmål er hvordan dette mangfoldet av tema kan knyttes sammen i praksis overfor enkeltpersoner og situasjoner. Det kan først og fremst skje ved å bruke skjønn. Ordet ”skjønn” (eng. discretion) kommer fra det norrøne substantivet skyn, som kan bety dømmekraft, forstand, omdømme eller vurdering (Grimen, 2009b). "Stor norsk ordbok" (ordnett.no) angir forstand, bedømmelse og dømmekraft som synonymer. Enhver profesjonell yrkesutøver må stadig bruke faglig skjønn i sin yrkesutøvelse (Øverbye 2023). I helsetjenesten er etiske vurderinger ofte involvert i skjønnsvurderingene - vi kan da tale om fagetisk skjønn. Skjønnsbegrepet er beslektet med nærstående begreper som dømmekraft og praktisk klokskap (kap. 5.8).