logoTrygdemedisin

1.7.1 Sykmelding og taushetsplikt

Ved sykmelding skriver legen ut «Vurdering av arbeidsmulighet/sykemelding» sammen med pasienten. Pasienten bidrar med informasjon om sin funksjonsevne og arbeidssituasjon og holdes informert om hva legen skriver i erklæringen. Skjemaet tar først opp (i 4.1) muligheten for avventende sykemelding. Melding om denne kan gis dersom de medisinske vilkårene for sykmelding er oppfylte. Men den som sykmeldes kan likevel være i noen slag jobbaktivitet. Meldingen består av innspill til arbeidsgiver om å vurdere tilrettelegging slik at sykmelding kan unngås, se kap. 4 her:  https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sykmelderveileder/seksjon?Tittel=avventende-sykmelding-10982 

Skjemaet inneholder videre tre rubrikker for forskjellige slag informasjon til arbeidsgiver:

  • 5.1: Eventuelle hensyn som må tas på arbeidsplassen – for at pasienten kan arbeide med den helsen han/hun har.

  • 7.1: Hva skal til for å forbedre arbeidsevnen? Her skriver legen om tilrettelegging eller hensyn som bør tas på arbeidsplassen.

  • 9: Melding til arbeidsgiver. Her er plass for andre innspill som legen måtte ha til arbeidsgiveren om pasientens funksjonsevne og mulige tilrettelegginger.

En grunntanke bak utformingen av disse rubrikkene er at legen kan bidra til at sykmeldt og arbeidsleder snakker med hverandre. Noen arbeidsgivere vegrer seg for å ta kontakt med arbeidstakere som er 100% sykmeldt. Det er lettere å gjøre det dersom legen har gitt et klarsignal i form av en melding som for eksempel «Kan arbeide helt eller delvis hvis tilrettelagt arbeid finnes». Legen bør være bevisst på oppgaven å bidra til at arbeidsgiver kan kjenne seg fri til å ta kontakt med den sykmeldte for å samtale om muligheter for å komme tilbake til arbeidsplassen. Regelverket er altså slik at taushetsplikten ikke forhindrer at legen skriver om pasientens funksjonsevne relatert til arbeidsplassen i sykmeldingsskjemaets rubrikker for opplysninger til arbeidsgiveren. Legen bør informere pasienten om hva han/hun skriver – jf. pasientens etiske rett til å være orientert og medvirke (se kapittel 5. Trygdemedisinsk etikk).

Det er nyttig også for legen å kjenne til hvordan arbeidsgiver og sykmeldt kan og bør kommunisere om den sykmeldtes medisinske tilstand. Grunnregelen er at arbeidsgiver bør ha kontakt og følge opp den sykmeldte, også den som er helt sykmeldt. Arbeidsgiver kan ringe den sykmeldte og høre hvordan det går, og på passende tidspunkt snakke om hva som eventuelt skal til av tilrettelegginger for at den sykmeldte kan komme tilbake på jobb. Når det gjelder den medisinske tilstanden, skal arbeidsgiver avgrense seg til å snakke om den sykmeldtes funksjonsevne relatert til arbeidet. Diagnosen skal ikke være noe tema.