logoTrygdemedisin

1.6.3 Forvalterrollen

Legen utøver forvalterrollen i kraft av sin kompetanse. Alle leger har et forvalteransvar fordi de tilhører legeprofesjonen i et solidarisk og i stor grad offentlig finansiert helsevesen – der alle har rettigheter til nødvendig medisinsk behandling. Den trygdemedisinske forvalterrollen omfatter også følgende mer spesifikke oppgaver:

  1. Det er viktige å bidra til en god kommunikasjon mellom legen, arbeidsgiveren og den sykmeldte. En fastlege som har et opplegg for av og til å snakke sammen med sykmeldt pasient og arbeidsgiver i konsultasjonen, bl.a. for at de to skal fortsette å snakke sammen i etterkant, utøver forvalterrollen på en egnet måte. Detaljer om denne arbeidsmåten kommer nedenfor.

  2. Legen bør ha en viss kunnskap om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, videre omsorgs-, pleie-, opplærings- og svangerskapspenger, grunn- og hjelpestønad og dessuten hjelpemidler. Men legen kan være raskt ute med å henvise pasienten til Nav-kontoret for å få mulige rettigheter vurdert. Legen bør kjenne til alternativer til sykmelding https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sykmelderveileder/seksjon?Tittel=alternativer-til-sykmelding-tilrettelegging-11022.

  3. Merk at det er en rekke ytelser fra Nav som ikke har medisinske vilkår for at de kan ytes til de som trenger dem, såkalte «ikke helserelaterte ytelser». Det er dagpenger, tiltakspenger, sosialhjelp, kvalifiseringsstønad, lønnstilskudd, stønad til enslig forsørger (overgangsstønad) og introduksjonsprogrammet for flyktninger.

  4. Rådgivende leger i Nav har en særlig oppgave å bidra med medisinskfaglig rådgivning, veiledning og skolering innen Nav, ut mot helsevesenet og mot arbeidslivet. Rådgivende leges forvalterrolle utdypes i kap. 7.6

Klinikere, ikke minst fastleger, har oppgaver som tilhører alle de tre rollene som nå er blitt omtalt. Om forventningene som ligger til de tre rollene er ulike, handler de om noe felles: å sikre velferd for alle borgere også når sykdom eller skade fører til sviktende arbeidsevne, med ivaretakelse av sosial rettferdighet, slik folketrygdloven uttrykker. Hvordan sykmelding og den tidlige oppfølgingen praktisk kan skje innenfor gjeldende regelverk, tas opp i NELs trygdemedisinske kurs.

Det er viktig å være bevisst virkninger av den makten som ligger i de yrkesrollene som vi nå har gjennomgått. Disse virkningene angår alle leger i landet. De gjelder uavhengig av hva en selv måte mene eller føle på om det, slik legen Edvin Schei skriver:

Yrkesrollen har en virkning i medisinske situasjoner som er delvis uavhengig av egenskapene til den personen som er lege. ’Jeg er jo bare en feilbarlig person som slett ikke vet og kan alt det pasienten tror og ønsker’ kan være legens personlige selvbilde. Det er så, men for å forstå effekten man har på pasienter, pårørende og samarbeidspartnere, må man akseptere at «lege» er et språklig begrep og en sosial institusjon som automatisk tillegges myndighet, handlekraft og troverdighet. Man må være klar over effekten av det man gjør og sier som lege (Schei, 2014): 21f).