logoTrygdemedisin

7.6 Rådgivende leges roller og oppgaver i Nav

Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomførte i 2021 en prosess for å avklare den rådgivende leges rolle i etaten. Notatet «Rådgivende overleges rolle i forvaltning og saksbehandling i NAV, sett fra et juridisk ståsted» ble skrevet som ledd i rolleavklaringen. I dette notatet kommer det fram at rådgivende lege (heretter RL) i alle fall har en forvalterrolle. Notatet gir i tillegg argumenter for at RL kan hevdes også å ha en medisinsk fagkyndighetsrolle. Jeg bruker dette notatet som utgangspunkt for å beskrive disse to rollene med sine oppgaver