logoTrygdemedisin

2.4 Innledende om personlige helseressurser

Foruten alle naturressursene, er de viktigste ressursene de sosiale og samfunnsmessige som vi mennesker erverver oss fra fødselen av. Eksempler på slike ressurser er stabile familier, mange læringsarenaer, utdanning, arbeidsdeltakelse, inntekt, rimelig nivå av inntektsforskjeller og sosialt nettverk. Dessuten verdier som fellesskap, respekt og likeverd. Det er ved slike sosiale ressurser at enkeltmennesker utvikler seg som personer med evner til å kunne handle eller være aktører i sitt eget liv (Bolton og Gillett 2019: 85ff). I denne boka sikter vi oss in på viktige ressurser i de mellommenneskelige møtene i helsetjenesten, arbeidslivet og i Nav. Dette kapitlet skal løfte fram helseressurser, knyttet til personen, som er viktige å kjenne til i trygdemedisinsk praksis.