logoTrygdemedisin

Forkortelser

Følgende forkortelser går igjen i teksten og oppsummeres derfor her:

Ftl:

Folketrygdloven

Hpl:

Helsepersonelloven

ICF:

WHOs «Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse»

NEL:

Norsk elektronisk legehåndbok

Fotnoter

I denne digitale boken er fotnoter representert med tegnet #.

Ved å klikke på det, vil noten vises.