logoTrygdemedisin

1.7.2 Kommunikasjon med arbeidsgiver

Når legen vil snakke med arbeidsgiver, ofte nærmeste leder, eller når arbeidsgiver vil snakke med legen om en sykmeldt, må legen iflg helsepersonelloven § 21 og § 22 under enhver omstendighet ha samtykke fra pasienten før opplysninger om pasienten gjøres kjent for arbeidsgiveren https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL_5.

Legen må avklare med pasienten om hva som kan sies i en samtale med nærmeste leder. Det beste er å ha som regel å snakke med arbeidsleder mens pasienten er til stede. En praktisk god måte å organisere slik samtale på, er følgende:

Legen drøfter med pasienten spørsmålet om legen skal snakke med arbeidslederen per telefon (eller på annen måte). Hvis de er enige om at det bør gjøres, avtales en ny time hos legen. I mellomtida snakker pasienten med sin leder og ber han/hun være tilgjengelig for telefonkontakt på tidspunktet for den nye timeavtalen. Legen ringer så lederen når pasienten kommer til denne timen. Fordelen med denne framgangsmåten er at i telefonsamtalen kan legen både

  • beskrive relevante aspekter av den reduserte funksjonsevnen og

  • drøfte sammen med pasient og arbeidsgiver hvilke muligheter som foreligger for tilpasset arbeid og eventuelle planer videre.

Noen fastleger har gode erfaringer med denne måten å snakke sammen med arbeidslederen om pasientens funksjonsevne – mens pasienten er tilstede.

Arbeidsgivers oppfølgingsplan kan også gi betydningsfull informasjon om funksjonsevnen. Den skal legen ha fått fra arbeidsgiver innen 4 ukers sykmelding. Oppfølgingsplanen skal inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgavene for den aktuelle arbeidstakeren, og hvilke tilretteleggingsmuligheter man har, slik at sykmelder kan gjøre en riktigere vurdering av sykmeldingsgrad https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/tilrettelegging-og-oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere/.

Innen 7 uker skal det holdes et dialogmøte 1 på arbeidsplassen. Det er arbeidsgiver som er forpliktet til å innkalle til det. Nav er i utgangspunktet ikke deltaker i dette møtet. Legen blir ikke alltid innkalt til dialogmøte 1. Vanligste sted for møtet er arbeidsstedet. Møtet kan arrangeres ved hjelp av video eller skype. Se over det sykmelderveilederen skriver om dialogmøter med arbeidsgiveren:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sykmelderveileder/sykmelders-rolle-i-sykmeldingsperioden-oppfolgingsplan-aktivitetskravet-og-dialogmoter/dialogmoter-med-arbeidsgiver