logoTrygdemedisin

1.6 Trygdemedisinske legeroller

Legerollen er i Norge er blitt spesifisert på tre måter som gir hvert sitt perspektiv på oppfølgingen av sykmeldte og trygdemedisinsk arbeid. «Etiske regler for leger» skriver i andre halvdel av § 2, i de «Alminnelige bestemmelser», at:

Legen har ulike roller som behandler, sakkyndig og forvalter av velferdsgoder. Rollen har betydning for hvordan legen opptrer og for behandling av sensitiv informasjon. Det må skilles tydelig mellom rollene som behandler og sakkyndig. Legen har ansvar for å gi nødvendig og tilpasset informasjon om sin rolle og formålet med kontakten.

«Etiske regler for leger» spesifiserer altså tre ulike legeroller og maner til bevissthet om disse rollene i all medisinsk virksomhet. Vi skal nå karakterisere rollene behandler, sakkyndig og forvalter slik de kommer til syne i trygdemedisinsk virksomhet.