logoTrygdemedisin

7.3.8 Erklæringslogikk

Slik erklæringen om Elise er blitt utformet, er det fjerde kriteriet for en objektiv erklæring (underkapittel 6.6.4) også blitt oppfylt. Erklæringen inneholder saklige premisser, den er etterprøvbar, den er passende nøyaktig og den er korrekt. Den er satt opp som et argument som munner ut i en skjønnsbasert konklusjon. Den er preget av en erklæringslogikk.