logoTrygdemedisin

Hva er en ressurs? 

I de 30 årene jeg har arbeidet med trygdemedisin, har jeg med kolleger stilt følgende spørsmål: Når skal vi i dette faget bli opptatt av ikke bare pasientenes tilstand av svikt, men også av deres ressurser? Denne boka forsøker å gjøre rede for ressursen helse og hva den kan bety. Men hva er egentlig en ressurs? Ordet brukes i mange sammenhenger. Penger er en viktig ressurs, se https://snl.no/ressurs . Den franske filosofen og kina-forskeren Francois Jullien karakteriserer i et tverrkulturelt perspektiv ressursbegrepet slik:

Ressurs er et middel, gitte forhold eller en egenskap som gjør det mulig å forfølge mål, håndtere krav eller foreta spesifikke handlinger. Det spesielle med en ressurs er at den både kan utforskes og benyttes. Den kan utforskes mens man benytter den. Begrepet oppløser skillet mellom kunnskap og handling. Ressursen tilhører den som oppdager den. Jo mer man oppdager den, jo nyttigere kan den bli. Ressurs er et potensial, og den eksisterer i den grad den blir utviklet. Den fordrer derfor at personen tar ansvar for den (min sammenfatning) (Jullien 2019). 

Den ressursen som denne boka konsentrerer seg om, er helse i vid forstand i trygdemedisinen og i helsetjenesten forøvrig. Helse utspiller seg som personlige helseressurser i enkeltmenneskers liv og i møter med andre mennesker  Helse utspiller seg videre i det samfunnet som menneskene deltar i og får styrke fra, gitt at hver enkelt får sin rimelige del av samfunnets goder. Det vil si at samfunnet i en viss grad er sosialt rettferdig. Og som WHO uttrykte det i Ottawa-chaeteret i 1986: Helse er en ressurs i menneskers hverdagsliv, ikke livets mål.