logoTrygdemedisin

H Rådgivende lege og legeetikken  

Blant rådgivende leger har det vært en viss usikkerhet om deres virksomhet er omfattet av legeetikken på samme måte som andre legers virksomhet, eller om det er noe i deres rolle som tilsier at de ikke er det. Men i et foredrag som lederen for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, holdt i 2021, ble det klart at også rådgivende leger er bundet av legeetikken.  Se foredraget her: 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/bb1610e869f24259a8638c6c63080791/svein-aarseth-sakkyndighetsarbied-der-fag-juss-og-etikk-motes.pdf  

Den europeiske foreningen for sosialforsikringsmedisin EUMASS, gjorde i 2018 rede for de samme oppfatningene i sine etiske regler for «forsikringsleger», som inkluderer Navs rådgivende leger. I pkt. 1 understrekes at også rådgivende lege skal behandle enkeltmennesket empatisk med verdighet og respekt (Guidelines of Conduct for Insurance Physicians. http://eumass.eu.transurl.nl/wp-content/uploads/2018/10/Guidelines-of-Conduct-for-Insurance-Physicians-1.pdf