logoTrygdemedisin

G Rådgivende lege kan hevdes også å ha en rolle som medisinsk fagkyndig

Vi har nå sett at det å være medisinsk rådgiver i Nav innebærer utfordrende oppgaver, både faglig og mellommenneskelig i forhold til samarbeidspartnere. Det gjelder å utøve skjønn på faglig forsvarlig måte og foreta vurderinger på spørsmål fra veiledere og saksbehandlere. Vurderingene kan bli en del av sakens informasjonsgrunnlag. RL skal passe seg for ikke å ta stilling til om vilkår er oppfylte eller ikke. Og han/hun bør utforme sin egen selvstendighet, men samtidig kommunisere godt med samarbeidspartnere. RL skal dessuten være medisinskfaglig oppdatert. Det er et spørsmål om disse krevende oppgavene fullt ut kan sies å være kun forvalteroppgaver. Oppgavene kan karakteriseres mer treffsikkert ved å tale om en rolle som medisinsk fagkyndig, dvs. fagkyndig i betydningen «som er kyndig og har innsikt i et bestemt fagområde» https://naob.no/ordbok/fagkyndig . I så fall kan vi si at RL har både en forvalter- og en medisinsk fagkyndighetsrolle. Rollene glir over i hverandre.

Selvstendighet innebærer å tenke selv, å gjøre seg opp en egen oppfatning om en sak. I vår tid handler det å tenke selv om å tenke kritisk. Det vil si at en på den ene siden sjekker om det finnes gode grunner for det som blir hevdet, og at et resonnement og en skjønnsutøvelse virker fornuftig. På den andre siden betyr kritisk tenkning at en også stiller seg kritisk til seg selv, til egen forforståelse og det rammeverket for kunnskap som en er vokst inn i, i det samfunnet med flerkulturelt preg som vi lever i. Det gjelder først og fremst å være saklig, og gjennom saklighet og etterprøvbarhet å opprettholde det nivå av objektivitet som saken krever.

Den rådgivende legetjenesten i Nav er i utvikling. Det er betydelig interesse for fagutvikling. Jeg har ikke sett det hensiktsmessig å forsøke og redegjøre for status for denne prossesen pr. februar 2023.