logoTrygdemedisin

F Rådgivende lege står fritt til å gjøre selvstendige trygdemedisinske skjønnsvurderinger

Notatet skriver at

[r]ådgivende lege står juridisk fritt til å gjøre selvstendige trygdemedisinske skjønnsvurderinger basert på foreliggende medisinsk dokumentasjon. […] Det er likevel viktig at rådgivende overlege overholder forvaltningsmessige prinsipp om saklighet og etterprøvbarhet.

Det er viktig at notatet understreker veileders, saksbehandlers og RLs selvstendighet når et gjelder å foreta vurderinger. Selvstendighet, det «å stå på egne ben» er en av de aller eldste verdiene i vår kultur. Selvstendighet uttrykkes ved å tenke og handle ut fra seg selv. Hver enkelt må kunne bedømme selv, ta egen avgjørelse, innta eget standpunkt og ta ansvar for det.

Jeg tolker teksten slik at den ser for seg at RL befinner seg i et nettverk bestående av fagfolk i Nav, helsetjenesten og i arbeidslivet. Fagfolkene jobber innen definerte faglige virksomheter. Men gjennom relasjonene til disse andre, er det for den enkelte fagperson mulig å opparbeide selvstendighet i de vurderingene som utføres. Det juridiske rammeverket tilsier at RL kan (og jeg vil si bør) bruke tid og krefter til å utvikle egen selvstendighet i sin virksomhet. På den måten er det også mulig å tilstrebe den dygden som heter praktisk klokskap (se kap 5.8).