logoTrygdemedisin

B Rådgivende leges rolle er ikke uavhengig

Vi skal se hva notatet videre sier om RLs rolle:

Rådgivende lege skal i sin vurdering være objektiv og saklig, men er i et ansettelsesforhold og vil samtidig måtte følge etatens retningslinjer. Rollen kan dermed ikke anses å være uavhengig. Da rådgivende lege ikke har den uavhengigheten som vanligvis blir assosiert med en sakkyndig rolle, kan det være hensiktsmessig å unngå begrepet sakkyndig om den rådgivende lege. På denne måten vil man ikke gi inntrykk av at rådgivende overlege gjør en vurdering uavhengig av føringer eller instrukser i NAV.

Notat hevder altså RLs rolle ikke er uavhengig. Begrunnelsen er at RL er ansatt i NAV og derfor må følge etatens retningslinjer. *Den første utgave av denne boka beskrev den utbredte oppfatningen at sakkyndighetsrollen er den sentrale rollen for RL i Nav. Etter en debatt blant rådgivende leger og den rolleavklaringsprosessen som ble nevnt innledningsvis, ble det avklart at denne oppfatningen er problematisk. Argumentet om at en lege som sakkyndig skal ha det som betegnes en uavhengig rolle, var viktig for å konstatere at RL ikke er i sakkyndighetsrollen slik den vanligvis blir forstått.  En slik presisering av «uavhengig» synes jeg virker rimelig for et ansettelsesforhold. Ordet «uavhengig» har også betydningen «selvstendig» (Bokmålsordboka 2009). Vi skal se nærmere på den betydningen nedenfor

Notat skriver videre: