logoTrygdemedisin

1.5 Samspillet i oppfølgingen av sykmeldte

Vi går nå videre med å gjøre rede for praktisk iverksettelse av de verdiene som ble presentert ovenfor. Vi går inn i oppfølging av sykmeldte. Legerollen plasseres først sammen med andre aktører som også har viktige roller ved oppfølgingen av sykmeldte. «En rolle er et knippe av forventninger. Begrepet legerollen viser for eksempel til summen av forventningene vi har til hvordan en lege skal opptre» (Wifstad, 2013: 23). Den trygdemedisinske legerollen er satt inn i et samspill med andre aktørers roller. Rollene er:

 • Den sykmeldte selv

 • Arbeidsgiveren når det foreligger et arbeidsforhold. Dersom den sykmeldte ikke har arbeidsgiver, går Nav inn i denne rollen.

 • Den som sykmelder

 • Nav med sine veiledere ved det lokale kontoret setter rammer for oppfølgingen ifølge folketrygdloven og er tilgjengelig for den sykmeldte og for arbeidsgiveren etter behov. Nav godkjenner sykmeldingen og kan eventuelt ikke godkjenne den, utbetaler sykepenger og vurderer aktivitetskravet etter 8 uker.

 • Bedriftshelsetjenesten og Navs arbeidslivssenter med sine «IA* IA er forkortelse for «inkluderende arbeidsliv». -rådgivere» er støttespillere på systemnivå i det forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeidet. IA-rådgivere kan også bistå i individsaker.

Rollene utfoldes i det samarbeidet mellom helsetjenesten og arbeidslivet som har pågått siden 2001 som en del av avtalen om «Inkluderende arbeidsliv». Ny avtale for 2019-2024 er blitt inngått: https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/inkluderende_arbeidsliv/id947/.

Det er viktig at legen har en oversikt over forventningene til den sykmeldte og til arbeidsgiveren (tabell 2).

Tabell 2. Oversikt over forventninger i rollene som sykmeldt arbeidstaker og som arbeidsgiver

Rolle

Forventninger

Sykmeldt arbeidstaker

 • Opplyse arbeidsgiver om egen funksjonsevne, jf. ftl. § 8-8,

 • benytte den arbeidsevnen han/hun har i sitt eget eller i annet arbeid hvis mulig,

 • prøve ut egen funksjonsevne og bidra til tiltak for å forbedre den,

 • medvirke til å utarbeide en oppfølgingsplan sammen med arbeidsgiver innen 4 uker, og medvirke til gjennomføring av de tiltakene som blir avtalt,

 • delta i dialogmøter - og i oppfølging fra Nav,

 • medvirke ved gjennomføring av hensiktsmessig behandling.

Arbeidsgiver 

 • Ha tidlig og løpende dialog med sykmeldte for å finne muligheter til å arbeide,

 • legge til rette så langt mulig for fortsatt å kunne delta i arbeid,

 • utarbeide den oppfølgingsplanen som ble nevnt ovenfor, senest innen uke 4. Den skal formidles til sykmeldende lege. Dersom det ikke er mulig for arbeidsgiver å tilrettelegge for aktivitet på arbeidsplassen, må arbeidsgiver dokumentere dette i oppfølgingsplanen. For at det skal kunne gis unntak fra aktivitetskravet, må Nav kunne se at det er dokumentert at virksomheten ikke har oppgaver som er forenelig med den sykmeldtes funksjonsevne,

 • innkalle og gjennomføre dialogmøte 1, senest innen uke 7

 • delta også i etterfølgende dialogmøter i regi av Nav.

Det er viktig at klinikere kjenner til følgende deler av lovverkets regler for oppfølgingen av sykmeldte:

Folketrygdloven § 21-8. Bortfall av rett til ytelser når mottakeren er skjødesløs med sin helse m.m.

Et krav om en ytelse som gis på grunnlag av sykdom, skade eller lyte* Om lyte, se underkapittel 3.1.1, kan avslås, og en innvilget ytelse kan holdes tilbake eller stanses dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak.

En innvilget ytelse som nevnt i første ledd kan helt eller delvis holdes tilbake eller stanses dersom medlemmet uten rimelig grunn unnlater å rette seg etter legens råd. Det samme gjelder dersom medlemmet opptrer på en måte som han eller hun bør forstå kan forverre helsetilstanden eller forlenge arbeidsuførheten https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_8-1#%C2%A721-7.

Arbeidsmiljølovens kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

og arbeidsmiljøloven kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2