logoTrygdemedisin

A Rådgivende lege har en forvalterrolle

Notatet konstaterer at RL er

ansatt i NAV og vil gjennom sitt arbeid bidra til utøvelse av offentlig myndighet. Dette betyr at rådgivende lege gjennom sitt virke vil være omfattet av reglene i forvaltningsretten. Rådgivende lege er ikke uavhengig fra NAVs rolle som forvaltningsorgan, men er en del av forvaltningen og vil ved bidrag i enkeltsaker være en del av NAVs saksbehandling. *Dette sitatet, sammen med de påfølgende sitatene fra notatet, er gjengitt med tillatelse fra Navs sjeflege Marit Hermansen 18.11.22  

Når RL hevdes å «være en del av forvaltningen», er det rimelig å konstatere at RL har en forvalterrolle. RL har følgende oppgaver som passer inn i en forvalterrolle:  

  • Veiledning/rådgivning i enkeltsaker til veiledere og saksbehandlere

  • Kompetanseutvikling internt i Nav

  • Kunnskapsformidling og samhandling ut mot helsetjenesten, spesielt fastlegene, men også helseforetakene

  • Opplysning om trygdemedisinske tema ut i samfunnet

Overordnet skal RL ha oppmerksomhet rettet mot den enkeltes muligheter for aktivitet og arbeid.

Det er saksbehandler eller veileder som i sin saksbehandling skal spørre om råd fra RL, muntlig eller skriftlig. Typiske spørsmål er

om det er dokumentert at det foreligger sykdom, om den helserelaterte funksjonsevnen er belyst og om hensiktsmessig utredning og behandling er gjennomført. Disse spørsmålene vurderes i forhold til det som er vitenskapelig basert og alminnelig akseptert klinisk praksis i Norge, men også i forhold til hva som er forsøkt, og hva som ikke er forsøkt, i den individuelle saken (Krokstad og Hara 2022: 207).

RL bistår veileder/saksbehandler slik at saken blir tilstrekkelige opplyst når det gjelder de medisinske fakta og vurderinger som inngår i saksbehandlingen.