logoTrygdemedisin

1. Handlingsrommet mellom fag, juss og etikk

Dette kapitlet fører inn i faglige og etiske verdier som preger trygdemedisinen. Moral og etikk blir definert. Kapitlet går videre med å forklare kort legeforeningens «etiske regler for leger» og medisinsk prinsipp-etikk. Vi kommer også innom «advokatrollen». Det gjøres rede for folketrygdlovens etiske formål om sosial rettferdighet. Deretter går kapitlet over til å gjøre rede for oppfølgingen av sykmeldte i de tre legerollene behandler, sakkyndig og forvalter. Til slutt forklares skjønnsbegrepet i termer av det handlingsrommet bestående av fag, juss og etikk som legen har i sin trygdemedisinske praksis.